Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Historia powstania Spółki

Początek lat 90-tych XX wieku to okres wielkich przemian w gospodarce: likwidacji, przekształceń oraz uregulowań własnościowych. Przemiany te dotknęły również branżę komunalną. Gminy w wyniku komunalizacji mienia stały się właścicielami majątku.
Zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działalności gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
W opinii niektórych samorządowców z tamtego okresu, zadania własne gminy musiały być realizowane przez gminę lub jednostki i zakłady powołane przez gminę. Ten swoisty sposób myślenia doprowadził do podziału istniejących przedsiębiorstw.

Przed rokiem 1990 w gminie Lwówek sprawami komunalnymi zajmowały się następujące przedsiębiorstwa:
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pniewach, do profilu działalności którego należało: utrzymanie czystości i zieleni w mieście, utrzymanie dróg, wywóz odpadów, zarządzanie mieszkaniami komunalnymi;
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu zajmujące się dostarczaniem wody do mieszkańców wsi Józefowo oraz miasta Lwówka.

W dniu 20 grudnia 1990 roku Rada Miejska w Lwówku podjęła uchwałę o utworzeniu zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład ten został utworzony na bazie majątku przejętego po likwidowanym przedsiębiorstwie w Pniewach, a do jego zadań należało utrzymanie zieleni i czystości w mieście oraz zarządzanie budynkami komunalnymi znajdującymi się w mieście Lwówek. Zakład wykonywał również inne usługi zlecane przez Gminę Lwówek. W takiej strukturze działalności Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przetrwał do kwietnia 1993 roku.
W tym czasie otrzymaliśmy od Gminy Lwówek oddaną do użytku oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną, która odbierała ścieki od 1/3 mieszkańców Lwówka. W tym samym roku przy pomocy Gminy Lwówek przejęliśmy także działalność (po likwidacji POM) polegającą na obowiązkowym badaniu pojazdów, którą początkowo prowadzić musieliśmy w pomieszczeniach wydzierżawianych od nowego właściciela POM. Równoczesnie jednak rozpoczął się cykl inwestycyjny polegający na budowie budynku dla stacji kontroli pojazdów - budynek powstał w 1994 roku, a rozbudowano go w 1998 r.

Zmiany własnościowe spowodowały, że od 1 lipca 1995 roku Gmina Lwówek przejęła od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu majątek wodociągowy, w skład którego wchodziły SUW Józefowo oraz sieć wodociągowa w mieście Lwówek, po czym przekazała go Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Początki działalności zakładu, a zwłaszcza działu wodociągowo-kanalizacyjnego okazały się jednak bardzo trudne. Sieci wodociągowe wykonane byly w większości z azbestocementu oraz żeliwa, co skutkowało częstymi awariami, uciążliwymi zarówno dla zakładu jak i mieszkańców, gdyż zakład nie został wyposażony w żaden sprzęt. Bardzo często w celu usunięcia powstałej awarii należało zamknąć zasuwy w Józefowie i w ten sposób pozbawić całe miasto wody. Dodatkowo stacja kontroli pojazdów musiała zostać wyposażona w nowe urządzenia, aby nadal móc prowadzić badania pojazdów.

W styczniu 1997 roku ZGKiM otrzymał wyeksploatowane SUW w Bródkach, Pakosławiu oraz Chmielinku. Woda uzdatniana w tych stacjach nie spełniała wymagań jakościowych (które były mniej rygorystyczne niż dzisiaj). Przekroczenia zawartości żelaza, manganu, amoniaku, azotynów były na porządku dziennym. W związku z tą sytuacją, z inicjatywy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w 1998 roku powstała koncepcja wodociągowania gminy Lwówek. W koncepcji tej ujęte zostały miejscowości (Konin, Zębowo, Brody, Grońsko), dla których wodę dostarczały inne podmioty. Plan wodociągowania gminy zakładał dostarczanie wody z dwóch ujęć Józefowo i Zębowo, zakup wody z gminy Pniewy oraz utrzymanie ujęcia wody w Chmielinku do czasu jego fizycznego zużycia. Już po roku okazało się, że źle eksploatowane ujęcie wody w Zębowie oraz brak właściwego rozeznania hydrogeologicznego właściciela ujęcia doprowadziły do jego awarii. W wyniku tych zdarzeń nie przejęto ujęcia wody w Zębowie oraz przeanalizowano koncepcję wodociągowania gminy Lwówek.
W nowych planach założono budowę systemu opartego o ujęcie wody w Józefowie, po czym zlecono opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla tego ujęcia w celu dokładnego ustalenia jego zasobów. podjęto również próbę poszukiwania miejsca na drugie ujęcie.

Następne lata to okres budowy wodociagów dla miescowości: Zębowo, Linie, Wymyślanka, Brody, Pakosław, Komorowice, Bródki, później również do Posadowa, Grudzianki, Konina, Pawłówka. Prowadzone badania hydrogeologiczne w rejonie Józefowa wykazały, że zasoby wód podziemnych są tam wystarczające dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Lwówek, ale jednocześnie badania te wykazały, że warstwy wodonośne nie są tam naturalnie chronione.

Rok 2000, z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, to pierwsza próba przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego. W tym celu podjęto restrukturyzację mającą na celu wydzielenie działalności polegającej na zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi gminy z działalności zakładu. Od tego roku zaczęły funkcjonować dwa zakłady budżetowe:
- Zakład Gospodarki Komunalnej,
- Zakład Goospodarki Mieszkaniowej.
Dalsze prace nad przekształceniem zakładu w spółkę zostały jednak wstrzymane.

Następne lata to okres dużych inwestycji prowadzonych przez zakład:
1) modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków - finansowana ze środków własnych oraz pożyczek i dotacji z Narodowego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także z budżetu gminy;
2) budowa stacji uzdatniania wody w Józefowie - finansowana ze środków własnych zakładu.

W grudniu 2002 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w konkursie usług "DOBRE BO POLSKIE" otrzymuje certyfikat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne.

certyfikat "DOBRE BO POLSKIE"

W roku 2004 Rada Miejska w Lwówku podejmuje kolejną uchwałę o przekształceniu zakładu w spółkę. Do podpisania umowy spółki jednak nie dochodzi i Rada Miejska uchyla uchwałę.

W nastepnych latach zakład nadal dużo inwestuje w modernizację sieci wodociągowych, wymianę armatury i przyłączy wodociągowych. Rezultatem tych działań jest poprawa niezawodności systemu oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców gminy.
Branża wodociągowo-kanalizacyjna stała przed wyzwaniem dostosowania norm do wymogów UE oraz zawartych w KPOŚK. Gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe poszukiwały różnych rozwiązań finansowania inwestycji w celu obniżenia kosztów jednostkowych budowy oraz kosztów dostaw wody i odbioru ścieków po oddaniu inwestycji. Jednym z rozwiązań była konsolidacja branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powstały związki międzygminne, większe przedsiębiorstwa wykonywały funkcję operatora dla mniejszych gmin.
Gmina Pniewy poszukując nowych rozwiązań dla swojej spółki zwróciła się z propozycją wspólnego działania w branży wodno-kanalizacyjnej. Celem było obniżenie kosztów budowy SUW. Zamiast budowy dwóch stacji uzdatniania wody propozycja zawierała budowę jednej dla dwóch gmin. Inwestycja ta, jako projekt dwóch gmin, miała większe szanse pozyskania środków pomocowych. Niestety Rada Miejska w Lwówku nie podjęła dyskusji nad tym projektem.

Zmiana ustawy o finansach publicznych z 2009 roku zmusiła Gminę Lwówek do działań związanych z przekształceniem zakładu w spółkę kapitałową prawa handlowego. Spółka, działająca pod nazwą ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWÓWKU sp. z o.o., została wpisana do KRS w dniu 30 grudnia 2010 r. Jedynym udziałowcem spółki została Gmina Lwówek. W umowie spółki zapisano, że działalność będzie obejmowała między innymi takie dziedziny jak: stacja kontroli pojazdów, dostarczanie wody i odbiór ścieków, transport odpadów.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
ZGK Lwówek

OGŁOSZENIE

Poszukujemy pracowników!

Specjalisty ds. wodociągów i kanalizacji oraz Operatora stacji i sieci wodociągowej

Więcej w zakładce OFERTY PRACY