ZGK Lwówek

Operator oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej

NABÓR ROZSTRZYGNIĘTY

 


 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWÓWKU sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy
na stanowisku OPERATORA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ

 

ZADANIAMI WYBRANEJ OSOBY BĘDĄ:

 • obsługa oraz konserwacja urządzeń służących do zapewnienia ciągłości odbioru i oczyszczania ścieków
 • usuwanie awarii urządzeń oczyszczalni ścieków
 • usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej
 • wykonywanie innych pracy wynikających z potrzeb Spółki, a związanych z posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami i umiejętnościami

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, zaangażowanie

 

ZAPEWNIAMY:

 • właściwe wprowadzenie nowego pracownika do pracy, w tym przeszkolenie związane z powierzonymi pracownikowi czynnościami

 

OFRUJEMY:

 • zatrudnienie w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, zakresu obowiązków i wyników pracy

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE (cv, list motywacyjny) prosimy składać:

 • w siedzibie Spółki          lub
 • przesłać listownie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek               lub
 • przesłać za pomocą skrzynki elektronicznej na adres: sekretariat@zgklwowek.pl

w terminie do 15.04.2022 r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”

 

Wszystkie osoby, które złożą swoje dokumenty aplikacyjne informujemy, że w celu ustalenia terminów rozmów kwalifikacyjnych kontaktować będziemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie w dniach 19-22.04.2022 r.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 31 maja 2022 r.

 

Informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek.
 • Celem przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, a podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż do 31.05.2022 r.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.